Τμήμα Στήριξης & Προβολής

Το Τμήμα Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας

  • Ασχολείται με τη διοργάνωση των εξετάσεων πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας
  • Εκπονεί ερευνητικά προγράμματα για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας
  • Παρέχει υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας στην «Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα»

(http://www.greeklanguage.gr/certification)