Ερευνητικά Προγράμματα

ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΑ

 • Έκδοση του 1ου τόμου του Ελληνοαγγλικού λεξικού του καθηγητή Δ. Γεωργακά (στοιχείο Α)
 • Έκδοση δύο τόμων της Επιτομής του Λεξικού της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας (1100-1669) του Εμμ. Κριαρά (λήμματα Α-παραθήκη)
 • Έκδοση του 15ου και 16ου τόμου του Λεξικού της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας (1100-1669) του Εμμ. Κριαρά (λήμματα παραθρασεία-περιδεσμώ και περιδιαβάζω-πνεύμονας)
 • Έλεγχος, καταγραφή, ταξινόμηση και αξιολόγηση των Ελληνικών σπουδών στις ευρωπαϊκές χώρες (σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού) και έκδοση του τόμου Οι Ελληνικές Σπουδές στην Ευρώπη. Ιστορική ανασκόπηση από την Αναγέννηση ως το τέλος του 20ού αιώνα
 • Έκδοση Concordance για το ποιητικό έργο του Γ. Σεφέρη
 • Εγχειρίδια Αρχαίων Ελληνικών για τα ομογενειακά Γυμνάσια και Λύκεια της Κωνσταντινούπολης
 • Η διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας με τη χρήση των νέων τεχνολογιών
 • Η διδασκαλία του λεξιλογίου μέσω του μορφολογικού συστήματος της νέας ελληνικής. Έκδοση του τόμου Η διδασκαλία του λεξιλογίου της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας: Λεξικογραφική εφαρμογή
 • Μετάφραση του έργου του A. Debrunner Griechische Wortbildungslehre
 • Πολυμεσικές μονάδες εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας
 • Μετάφραση του έργου του A. Rijksbaron Greek Syntax
 • Σύνταξη λεξικού όρων της αρχαίας και μεσαιωνικής υαλουργίας και έκδοση του τόμου Υαλουργία Αρχαία και Μεσαιωνική. Ορολογία, Τεχνολογία και Τυπολογία. Ελληνοαγγλικό και αγγλοελληνικό λεξικό
 • «Μακεδονία εν μύθοις φθεγγομένη»: παρουσίαση των μύθων (τοπικών, πανελλαδικών, επείσακτων, «εξαγόμενων», πολιτικών) που συγκροτούν τη θεολογική και ηρωική μυθολογία της Μακεδονίας

Στο πλαίσιο της «Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα», έχουν εκπονηθεί τα παρακάτω προγράμματα:

Για την αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία:

Για τη μεσαιωνική ελληνική δημώδη γλώσσα

Για τη νεοελληνική γλώσσα

Για τη νεοελληνική λογοτεχνία

 

ΤΡΕΧΟΝΤΑ

 • Χαρτογράφηση Εστιών Εκμάθησης της ελληνικής στο εσωτερικό και το εξωτερικό
 • Σύνταξη του Ελληνοαγγλικού λεξικού του καθηγητή Δ. Γεωργακά (στοιχεία Β-Ω)
 • Επέκταση του λεξικογραφικού αρχείου του καθηγητή Δ. Γεωργακά με καινούριο υλικό (από τη λογοτεχνία, τον επιστημονικό λόγο, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης)
 • Σύνταξη Επίτομου και Αναλυτικού Λεξικού της Μεσαιωνικής Δημώδους Ελληνικής Γραμματείας (1100-1669) του Εμμ. Κριαρά
 • Συμπλήρωση βραχυγραφιών και σημασιολογική σήμανση στο λεξικό της Μεσαιωνικής Δημώδους Ελληνικής Γραμματείας (1100-1669) του Εμμ. Κριαρά
 • Σύνταξη αρχαιοελληνικού λεξικού για τη Μέση Εκπαίδευση
 • Έκδοση ανθολογίου δημώδους πεζογραφίας του 16ου αιώνα
 • Λογοτεχνικές Concordances για μείζονες νεοέλληνες ποιητές (Καβάφης, Ελύτης, Σικελιανός, Ρίτσος, Παλαμάς)