Ερευνητικά Προγράμματα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ

 • Προσαρμογή του Threshold level για τη νέα ελληνική γλώσσα
 • Προσαρμογή του Waystage level για τη νέα ελληνική γλώσσα
 • Προσαρμογή του Vantage για τη νέα ελληνική γλώσσα
 • Βασικό επίπεδο για τα νέα Ελληνικά
 • Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας (1995-1999 Προπαρασκευαστική περίοδος)
 • Προσαρμογή του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για την νέα ελληνικής γλώσσα
 • MIGRANET
 • Ανάπτυξη επιπέδων πιστοποίησης της γνώσης της Ελληνικής γλώσσας ως Δεύτερης ή Ξένης – Πιστοποίηση Επάρκειας Ελληνομάθειας για Ομογενείς ή Αλλογενείς

 

ΤΡΕΧΟΝΤΑ

 • Αναλυτικό εξεταστικό πρόγραμμα για τις εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας για επαγγελματίες
 • Οδηγός για τους χρήστες του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς
 • Ειδική γλωσσική εκπαίδευση ΑΜΕΑ
 • Εκπαιδευτική Σύμπραξη – Diversonopoly
 • Πολιτισμικά στοιχεία στη διδασκαλία και εξέταση της νέας ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας

 

ΣΥΝΕΧΩΣ ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΑ

 • Διοργάνωση εξετάσεων πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας για γενικούς σκοπούς
 • Διοργάνωση εξετάσεων πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας για ειδικούς σκοπούς
 • Εξετάσεις ελληνομάθειας της ελληνικής γλώσσας ευπαθών ομάδων σε καταρτιζόμενους των  ΚΕΚ
 • Εξ αποστάσεως κατάρτιση δασκάλων της ελληνικής στο εξωτερικό: Διαδρομές στη νέα ελληνική γλώσσα
 • Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση τράπεζας δεδομένων εξεταστικού υλικού για ερευνητικούς σκοπούς