Α.-Φ. Χριστίδης
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εργογραφία

Η εργογραφία αρθρώνεται σε τέσσερις ενότητες: βιβλία, επιστημονικές επιμέλειες, άρθρα και αδημοσίευτα. Όπου υπάρχει πολλαπλή δημοσίευση, παρατίθεται με χρονολογική σειρά. Η εργογραφία δεν θα πρέπει να θεωρηθεί εξαντλητική.

 

Βιβλία

 • Γλώσσα, πολιτική, πολιτισμός. Αθήνα: Πόλις, 1999.
 • Όψεις της γλώσσας. Αθήνα: Νήσος, 2002.
 • Ιστορία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Αρχαιογνωσία και Αρχαιογλωσσία στη Μέση Εκπαίδευση 1. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη], 2005.
 • Τα μολύβδινα πινάκια της Δωδώνης, της ανασκαφής Ευαγγελίδη, Α.-Φ. Χριστίδης, Ι. Βοκοτοπούλου & Σ. Δάκαρης. Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία, υπό έκδοση.

 

Επιστημονικές επιμέλειες

 • Η ελληνική γλώσσα. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ & Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 1996.
 • «Ισχυρές» και «ασθενείς» γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όψεις του γλωσσικού ηγεμονισμού, Πρακτικά ημερίδας (Θεσσαλονίκη 25 Απριλίου 1996). Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 1996.
 • Γλώσσα και μαγεία: Κείμενα από την αρχαιότητα, επιμ. Α.-Φ. Χριστίδης & D. Jordan. Αθήνα: Ιστός, 1997.
 • Η γλωσσική εκπαίδευση των ελλήνων μεταναστών στην Ευρώπη, επιμ. Α.-Φ. Χριστίδης & Ε. Καραντζόλα. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ & Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας,1997.
 • «Ισχυρές» και «ασθενείς» γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Όψεις του γλωσσικού ηγεμονισμού, Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου (Θεσσαλονίκη 26-28 Μαρτίου 1997), επιμ. Α.-Φ. Χριστίδης. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 1999.
 • Διαλεκτικοί θύλακοι της ελληνικής γλώσσας, επιμ. Α.-Φ. Χριστίδης et al.Αθήνα: ΥΠΕΠΘ & Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 1998.
 • Η ελληνική γλώσσα και οι διάλεκτοί της, επιμ. Α.-Φ. Χριστίδης et al. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ & Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 2000.
 • Γλώσσα, γλώσσες στην Ευρώπη, επιμ. Α.-Φ. Χριστίδης et al. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ & Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 2001.
 • Εγκυκλοπαιδικός οδηγός για τη γλώσσα, επιμ. Α.-Φ. Χριστίδης σε συνεργασία με τη Μ. Θεοδωροπούλου. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 2001.
 • Ιστορία της ελληνικής γλώσσας: Από τις αρχές έως την ύστερη αρχαιότητα. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας & Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη], 2001. Υπό έκδοση η αγγλική μετάφραση: History of the Greek Language: From the Beginnings to Late Antiquity. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
 • Γλώσσα, κοινωνία, ιστορία: Η Ευρώπη του Νότου, επιμ. Α.-Φ. Χριστίδης et al. Αθήνα & Θεσσαλονίκη: ΥΠΕΠΘ & Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 2002.
 • Η ελληνική γλώσσα και η ιστορία της, επιμ. Α.-Φ. Χριστίδης et al. Αθήνα & Θεσσαλονίκη: ΥΠΕΠΘ & Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 2003.
 • Οι κλασικές γλώσσες: Η διαχείριση ενός πολιτισμικού κεφαλαίου, επιμ. Α.-Φ. Χριστίδης et al. Αθήνα & Θεσσαλονίκη: ΥΠΕΠΘ & Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 2004.
 • Εθνικές γλώσσες και πολυγλωσσία: ελληνικές πρωτοβουλίες, επιμ. Α.-Φ. Χριστίδης et al. Αθήνα & Θεσσαλονίκη: ΥΠΕΠΘ & Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 2005.
 • Γλώσσα, κοινωνία, ιστορία: Τα Βαλκάνια, Πρακτικά συνεδρίου (Θεσσαλονίκη 11-12 Νοεμβρίου 2001), επιμ. Α.-Φ. Χριστίδης et al. Θεσσαλονίκη, υπό έκδοση, 2005.

 

¶ρθρα

 • Κόσμημα και παράσταση στις στήλες των περιβόλων Α και Β. Τιμητική προσφορά στον καθ. Γ. Μπακαλάκη. Κέρνος 1972: 221-225 και παραστάσεις 58-59.
 • Further remarks on atemito and atimite. KadmosΧΙ/2 (1972):125-128.
 • Οι σύντροφοι στο προοίμιο της Οδύσσειας. Σχετικά με τη θεματική σύνταξη του έπους. ΕΕΦΣΘ 18 (1980): 353-370.
 • Ότι / πως, που: Επιλογή δεικτών συμπληρωμάτων στα νέα ελληνικά. Στο Μελέτες για την ελληνική γλώσσα, Πρακτικά της 2ης ετήσιας συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. (4-6 Μαΐου 1981), 113-178. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 1982.
 • Παρατηρήσεις στη σύνταξη των «αισθήσεως σημαντικών» στα νέα ελληνικά. Στο Μελέτες για την ελληνική γλώσσα, Πρακτικά της 4ης ετήσιας συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. (16-18 Μαΐου 1983), 115-127. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 1984.
 • Πρόσθετες παρατηρήσεις στις συμπληρωματικές προτάσεις της νέας ελληνικής. Στο Μελέτες για την ελληνική γλώσσα, Πρακτικά της 3ης ετήσιας συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. (26-28 Απριλίου 1982), 47-72. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 1985.
 • Το δεικτικό νά. Στο Μελέτες για την ελληνική γλώσσα, Πρακτικά της 6ης ετήσιας συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. (22-24 Απριλίου 1985), 221-241. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 1985 · και στο Όψεις της γλώσσας 2002, 183-206.
 • On generativity: Theory and pre-theory in transformational generative grammar. Lingua 66 (1985): 201-224.
 • Το μόρφημα που σαν αναφορικός δείκτης. Στο Μελέτες για την ελληνική γλώσσα, Πρακτικά της 7ης ετήσιας συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. (12-14 Μαΐου 1986), 135-144. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 1986.
 • On the interplay of deixis and anaphora in the history of Greek: Ancient Greek ἤν/ἵνα, modern Greek νά, να. ΣτοStudies in Mycenaean and Classical Greek presented to John Chadwick, επιμ. J. T. Killen, J. L. Melena & J. P. Olivier, 97-111. Minos XX-XXII. Salamanca: Universidad de Salamanca, 1987.
 • Θεμιτή διαφωνία, αθέμιτη κινδυνολογία. Ελευθεροτυπία 3/2/1987· Φιλόλογος 47 (1987)· Σύγχρονα Θέματα 30 (1987)· και στο Γλώσσα, πολιτική, πολιτισμός 1999, 44-58.
 • Αρχαίο ελληνικό σώζω–νέο ελληνικό σώνω: Όψεις της σημασιακής αλλαγής, Στο Μελέτες για την ελληνική γλώσσα, Πρακτικά της 8ης ετήσιας συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. (27-29 Απριλίου 1987), Τιμητική προσφορά στον καθηγητή J. Chadwick, 215-250. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 1987· και στο Όψεις της γλώσσας 2002, 207-242.
 • On the categorial status of particles: The case for holophrasis. Lingua 83 (1990): 53-82.
 • Μόρια. Στο Μελέτες για την ελληνική γλώσσα, Πρακτικά της 10ης ετήσιας συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. (9-11 Μαΐου 1989), 307-320. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 1990.
 • Πολυσημία: Σημασία και ιστορία. Στο Παράρτημα του Μελέτες για την ελληνική γλώσσα, Πρακτικά της 10ης ετήσιας συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. (9-11 Μαΐου 1989), 215-256. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 1990· και στο Όψεις της γλώσσας 2002, 39-64.
 • Λέξη και κείμενο. ΕΕΦΣ του ΑΠΘ 1 (1991): 453-469·  και στο Όψεις της γλώσσας 2002, 65-86.
 • Ανάσταση ή θάνατος της γλώσσας με τα «αρχαία»; Ελευθεροτυπία 18/11/1992· και στο Γλώσσα, πολιτική, πολιτισμός 1999, 59-65.
 • Διάχυτες σημασίες. Στο Μελέτες για την ελληνική γλώσσα. Πρακτικά της 14ης ετήσιας συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. (27-29 Απριλίου 1993), 85-97. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 1993·  και στο Όψεις της γλώσσας 2002, 143-154.
 • Les lamelles oraculaires de Dodone et les villes de l'Epire du Nord, S. Dakaris, A.-Ph. Christidis & I. Vokotopoulou. ΣτοL'Illyrie meridionale et l'Epire dans l'Antiquite II, Actes du IIe Colloque international de Clermont-Ferrnd (25-27 Οκτωβρίου. 1990), επιμ. P. Cabanes, 55-60. Παρίσι: De Boccard, 1993.
 • Η γλωσσολογία της οπισθοδρόμησης. Βήμα 11/4/1993· και στο Γλώσσα, πολιτική, πολιτισμός 1999, 66-68.
 • Μ. Ανδρόνικος. Βήμα 28/3/1993· και στο Γλώσσα, πολιτική, πολιτισμός 1999, 220-222.
 • Structural and cross-linguistic regularities in the history of three particles, A.-Ph. Christidis & K. Nikiforidou. ΣτοThemes in Greek Linguistics, επιμ. I. Philippaki, K. Nicolaidis & M. Sifianou, 169-176. Issues in Linguistic Theory 117. Amsterdam: John Benjamins, 1994.
 • «Ελληνισμός άνευ έθνους»: Η λογική της ακαδημαϊκής αγοράς. Βήμα 21/8/1994· και στο Γλώσσα, πολιτική, πολιτισμός 1999, 199-202.
 • A Cypriot graffito on an SOS amphora from Mende, Chalcidice, I. Vokotopoulou & A.-Ph. Christidis. Kadmos 34  (1995): 5-12.
 • Οι ετήσιες συναντήσεις του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. και ο Μ. Σετάτος. Στο Μελέτες για την ελληνική γλώσσα, Πρακτικά της 15ης ετήσιας συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. (11-14 Μαΐου 1994), Τιμητική προσφορά στον καθηγητή Μ. Σετάτο,  22-23. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 1995·  και στο Γλώσσα, πολιτική, πολιτισμός 1999, 215-217.
 • Δεικτικότητα. Στο Μελέτες για την ελληνική γλώσσα, Πρακτικά της 15ης ετήσιας συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. (11-14 Μαΐου 1994), Τιμητική προσφορά στον καθηγητή Μ. Σετάτο,  68-77. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 1995·  και στο Όψεις της γλώσσας 2002, 87-102.
 • Ο προφητικός λόγος. Στο Ιεροί λόγοι. Προφητείες και μαντείες στην ιουδαϊκή, την ελληνική και τη ρωμαϊκή αρχαιότητα, επιμ. Δ. Κυρτάτας, 25-46. Αθήνα: Νήσος, 1996· στο Ιστορία της ελληνικής γλώσσας: Από τις αρχές έως την ύστερη αρχαιότητα 2001, 1022-1029  και στο Όψεις της γλώσσας 2002, 123-142.
 • Γλωσσικές μυθολογίες: Η περίπτωση της ελληνικής. Στο Η ελληνική γλώσσα στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γλωσσικός πλουραλισμός και εθνοκεντρισμός, 163-179. Αθήνα: Κέντρο Λογοτεχνικής Μετάφρασης, 1996· και στο Γλώσσα, πολιτική, πολιτισμός 1999, 79-97.
 • Η νέα ελληνική γλώσσα και η ιστορία της. Στο Η ελληνική γλώσσα, επιμ. Α.-Φ. Χριστίδης, 1996, 13-17· στο Γλώσσα, πολιτική, πολιτισμός 1999, 32-43· και στονΕγκυκλοπαιδικό οδηγό για τη γλώσσα 2001, 149-154.
 • Πολυγλωσσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο Τα νέα ελληνικά στη γαλλική εκπαίδευση, 11-13, Αθήνα & Θεσσαλονίκη: ΥΠΕΠΘ & Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 1996· και στον Εγκυκλοπαιδικό οδηγό για τη γλώσσα,επιμ. Α.-Φ. Χριστίδης σε συν. με Μ. Θεοδωροπούλου, 2001, 123-125.
 • Ρηχός κοσμοπολιτισμός. Βήμα 30/6/1996· και στο Γλώσσα, πολιτική, πολιτισμός 1999, 203-205.
 • Η μαγική χρήση της γλώσσας. Στο Γλώσσα και μαγεία: Κείμενα από την αρχαιότητα, επιμ. Α.-Φ. Χριστίδης & D. Jordan 1997, 52-65· και στο Όψεις της γλώσσας 2002, 103-122.
 • Oracular tablets from Dodona, A.-Ph. Christidis, S. Dakaris & I. Vokotopoulou. Στο Poikila Epigraphika, επιμ. Cl. Brixhe, 105-110. Etudes d'archeologie classique 9. Παρίσι & Nancy: De Boccard & ADRA, 1997.
 • Η «πολυπολιτισμική» ανάγνωση της αρχαιότητας.  Σύγχρονα Θέματα 64 (1997)· και στο Γλώσσα, πολιτική, πολιτισμός 1999, 206-214.
 • Γλώσσα και καθολικότητα. Σύγχρονα Θέματα 67 (1997)· και στο Γλώσσα, πολιτική, πολιτισμός 1999, 179-188.
 • Διδακτικά εγχειρίδια και κοινωνική ευθύνη: Μια κριτική στο βιβλίο των Χ. Κλαίρη - Γ. Μπαμπινιώτη Γραμματική της νέας ελληνικής: Ι. Το όνομα. Κυριακάτικη Αυγή 6/4/1997· και στο Γλώσσα, πολιτική, πολιτισμός 1999, 110-117.
 • Διδακτικά εγχειρίδια και κοινωνική ευθύνη: Μια απάντηση στους κ.κ. Χ. Κλαίρη και Η. Μήλλα. Κυριακάτικη Αυγή 4/5/1997· και στο Γλώσσα, πολιτική, πολιτισμός 1999, 118-122.
 • Το λεξικό Μπαμπινιώτη. Σύγχρονα Θέματα 67 (1998)· και στο Γλώσσα, πολιτική, πολιτισμός 1999, 103-109.
 • Γλώσσα και παιδεία: 1976-1996. Σύγχρονα Θέματα 62 (1997)· στο 1976-1996. Είκοσι χρόνια από την καθιέρωση της νεοελληνικής (δημοτικής) ως επίσημης γλώσσας, Πρακτικά συνεδρίου (Αθήνα 29 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 1996), 247-251. Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών και η εν Αθήναις Γλωσσική Εταιρεία, 1999· και στο Γλώσσα, πολιτική, πολιτισμός 1999, 69-78.
 • Κατάδεσμος από την Αρέθουσα, Σ. Μοσχονησιώτη, Α.-Φ. Χριστίδης & Θ. Γλαράκη. Στο Γλώσσα και μαγεία: Κείμενα από την αρχαιότητα, επιμ. Α.-Φ. Χριστίδης & D. Jordan, 1997, 193-200.
 • Η γλώσσα και το γέλιο. Τα Νέα 31/1/1997· και στο Γλώσσα, πολιτική, πολιτισμός 1999, 226-228.
 • Η ασκητική της μετάφρασης. Σύγχρονα Θέματα 66 (1998)· στον Εγκυκλοπαιδικό Οδηγό για τη γλώσσα, 2001, 287-290· και στο Όψεις της γλώσσας 2002, 175-182.
 • Όψεις της μεταφοράς. Στο Γλώσσα και νόηση, επιμ. Δ. Κατή, Μ. Κονδύλη & Κ. Νικηφορίδου, 199-206. Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 1999· και στο Όψεις της γλώσσας 2002, 155-166.
 • Γλώσσα και νέες τεχνολογίες: Πολιτική και κοινωνική διάσταση. Στο Γλώσσα, πολιτική, πολιτισμός 1999, 189-196· στο Πληροφοριακή-επικοινωνιακή τεχνολογία και γλωσσική αγωγή: Η διεθνής εμπειρία, επιμ. Δ. Κουτσογιάννης, 297-301, Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 2001· και στον Εγκυκλοπαιδικό οδηγό για τη γλώσσα, επιμ. Α.-Φ. Χριστίδης σε συν. με Μ. Θεοδωροπούλου, 2001, 275-280.
 • Γλωσσική εκπαίδευση και γλωσσικός αποκλεισμός. Πολίτης 60 (1999)· στο Γλώσσα, πολιτική, πολιτισμός 1999, 166-178· και στον Εγκυκλοπαιδικό οδηγό για τη γλώσσα, επιμ. Α.-Φ. Χριστίδης σε συν. με Μ. Θεοδωροπούλου, 2001, 264-269.
 • Εισαγωγή. Στο «Ισχυρές»-«ασθενείς»γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Όψεις του γλωσσικού ηγεμονισμού, Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου (Θεσσαλονίκη 26-28 Μαρτίου 1997), επιμ. Α.-Φ. Χριστίδης, ix-xxx. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας· και στο Γλώσσα, πολιτική, πολιτισμός 1999, 125-153.
 • Στάσεις απέναντι στην πολυγλωσσία. Στο «Ισχυρές»-«ασθενείς»γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Όψεις του γλωσσικού ηγεμονισμού, Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου (Θεσσαλονίκη 26-28 Μαρτίου 1997), επιμ. Α.-Φ. Χριστίδης, 91-95. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας· και στο Γλώσσα, πολιτική, πολιτισμός 1999, 154-165.
 • Magic in the oracular tablets from Dodona, A.-Ph. Christidis, S. Dakaris & I. Vokotopoulou. Στο The World of Ancient Magic, Papers from the first International Samson Eitrem Seminar at the Norwegian Institute at Athens (4-8 Μαΐου 1997), επιμ. D. R. Jordan, H. Montgomery & E. Thomassen, 67-72. Papers from the Norwegian Institute at Athens 4. Bergen: Norwegian Institute at Athens, 1999.
 • Κύριες ευρωπαϊκές γλώσσες και πολυγλωσσική Ευρώπη. ΣτοEuropäische Hochsprachen und mehrsprachiges Europa, επιμ. G. Stickel, 165-169. Mannheim: Institut für DeutcheSprache, 2000.
 • Η αρχαία και η νεότερη ελληνική γλώσσα: Η αυτονομία της δημοτικής. Νέα 16/9/2000· στον Εγκυκλοπαιδικό οδηγό για τη γλώσσα, επιμ. Α.-Φ. Χριστίδης σε συν. με Μ. Θεοδωροπούλου, 2001, 165-167· και στο Δέκα μύθοι για τη γλώσσα, επιμ. Γ. Χάρης, 35-44. Αθήνα: Πατάκης, 2001.
 • Γλωσσική ομοιογένεια - γλωσσική ποικιλομορφία. Στο Γλώσσα, γλώσσες στην Ευρώπη, επιμ Α.-Φ. Χριστίδης et al., 2001,  15-18.
 • Η φύση της γλώσσας: Γλώσσα και ιστορία. ΣτοΓλώσσα, πολιτική, πολιτισμός 1999, 21-31· και στονΕγκυκλοπαιδικό οδηγό για τη γλώσσα 2001, 149-154.
 • Ιστορίες της ελληνικής γλώσσας. Στο Ιστορία της ελληνικής γλώσσας: Από τις αρχές έως την ύστερη αρχαιότητα, επιμ. Α.-Φ. Χριστίδης, 2001, 3-18·· και στο Η ελληνική γλώσσα και η ιστορία της, επιμ. Α.-Φ. Χριστίδης et al., 2003,  15-30.
 • Η φύση της γλώσσας. Στο Η ιστορία της ελληνικής γλώσσας: Από τις αρχές έως την ύστερη αρχαιότητα,επιμ. Α.-Φ. Χριστίδης, 2001, 21-52.
 • Η ελληνική γλώσσα: Γλώσσα και ιστορία. Εισαγωγή στη Β΄ ενότητα. Στο Η ιστορία της ελληνικής γλώσσας: Από τις αρχές έως την ύστερη αρχαιότητα, επιμ. Α.-Φ. Χριστίδης, 2001, 121-127.
 • Οι αρχαίες ελληνικές διάλεκτοι. Εισαγωγή στη Γ΄ Ενότητα. Στο Η ιστορία της ελληνικής γλώσσας: Από τις αρχές έως την ύστερη αρχαιότητα, επιμ. Α.-Φ. Χριστίδης, 2001, 281-283.
 • Η αρχαία ελληνική: δομή και αλλαγή. Εισαγωγή στη Δ΄ Ενότητα. Στο Η ιστορία της ελληνικής γλώσσας: Από τις αρχές έως την ύστερη αρχαιότητα, επιμ. Α.-Φ. Χριστίδης, 2001, 383-385.
 • Οι επαφές της ελληνικής με άλλες γλώσσες. Εισαγωγή στη Ε΄ Ενότητα. Στο Η ιστορία της ελληνικής γλώσσας: Από τις αρχές έως την ύστερη αρχαιότητα, επιμ. Α.-Φ. Χριστίδης 2001, 533-542.
 • Μεταφραστικές πρακτικές στην αρχαιότητα. Εισαγωγή στη Στ΄ Ενότητα. Στο Η ιστορία της ελληνικής γλώσσας: Από τις αρχές έως την ύστερη αρχαιότητα, επιμ. Α.-Φ. Χριστίδης, 2001, 647-648.
 • Γλώσσα και τέχνη του λόγου. Εισαγωγή Α΄ στη Ζ΄ Ενότητα. Στο Η ιστορία της ελληνικής γλώσσας: Από τις αρχές έως την ύστερη αρχαιότητα, επιμ. Α.-Φ. Χριστίδης 2001, 711.
 • Ειδικά και ειδικευμένα λεξιλόγια. Εισαγωγή Β΄ στη Ζ΄ Ενότητα. Στο Η ιστορία της ελληνικής γλώσσας: Από τις αρχές έως την ύστερη αρχαιότητα, επιμ. Α.-Φ. Χριστίδης, 2001, 787-788.
 • Πολιτισμικές σημασίες και οι μεταμορφώσεις τους. Εισαγωγή Γ΄ στη Ζ΄ Ενότητα. Στο Η ιστορία της ελληνικής γλώσσας: Από τις αρχές έως την ύστερη αρχαιότητα, επιμ. Α.-Φ. Χριστίδης, 2001, 837-838.
 • Οι αρχαίοι και η γλώσσα. Εισαγωγή στη Η΄ Ενότητα. Στο Η ιστορία της ελληνικής γλώσσας: Από τις αρχές έως την ύστερη αρχαιότητα, επιμ. Α.-Φ. Χριστίδης, 2001, 885.
 • Οι τύχες της αρχαίας ελληνικής. Εισαγωγή στη Θ΄ Ενότητα. Στο Η ιστορία της ελληνικής γλώσσας: Από τις αρχές έως την ύστερη αρχαιότητα, επιμ. Α.-Φ. Χριστίδης, 2001, 915-917.
 • Εισαγωγή στα Παραρτήματα. Στο Η ιστορία της ελληνικής γλώσσας: Από τις αρχές έως την ύστερη αρχαιότητα, επιμ. Α.-Φ. Χριστίδης, 2001, 983-984.
 • Περί της φύσης των ειδικών: Απάντηση στην κ. Κιντή [Περί της φύσης της γλώσσας, Ποίηση 19:239-253]. Ποίηση 19 (¶νοιξη-Καλοκαίρι 2002): 254-277.
 • Πολιτικές γλωσσικής και πολιτισμικής πολυγλωσσίας στην Ε.Ε. Στο Πολιτικές γλωσσικού πλουραλισμού και ξενόγλωσση εκπαίδευση στην Ευρώπη, επιμ. Β. Δενδρινού & Β. Μητσικοπούλου, 71-75. Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών & Μεταίχμιο, 2004.
 • Ο ιστορικός λόγος της Έλλης Σκοπετέα. Πολίτης 122 (Μάιος 2004): 40-41.
 • Χρήσεις της γλώσσας: Οι όροι μιας συζήτησης. Πολίτης  127 (Νοέμβριος 2004):16-22.
 • Η ιστορία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας για το γυμνάσιο: η "ταπείνωση" του ειδικού και η παιδαγωγική της αξία. Σύγχρονα Θέματα 88 (1/3 2005): 41-42.

 

Αδημοσίευτα

 • On relative and complement clauses. Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή εργασία. Cambridge, 1972.
 • Adverbials: A study in the theory and practice of transformational generative grammar. Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή. Cambridge, 1977.
 • On categoriality. Αδημοσίευτοκείμενο.