ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, ΝΠΙΔ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ 2014-2020, προβαίνει στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ακόλουθη θέση:
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ (κωδ. Θέσης: 01/2016)

Θα αξιολογηθούν μόνο οι προτάσεις υποψηφίων που θα κατατεθούν ιδιοχείρως (ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά µε συστημένη επιστολή, η οποία θα παραληφθεί και θα πρωτοκολληθεί το αργότερο μέχρι την 26η Ιανουαρίου 2016, ώρα 14:00.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (19-1-2016):

κατόπιν ερωτημάτων προς την Υπηρεσία μας, διευκρινίζεται ότι, όπως αναγράφεται στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, ΔΕΝ γίνονται δεκτές αιτήσεις με e-mail.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (19-2-2016): Βλ. συνημμένο πρακτικό αξιολόγησης της επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΧΛΜ465ΕΦ5-9ΓΛ)

 

Εξέταση ενστάσεων (29-2-2016): Βλ. συνημμένα πρακτικά αξιολόγησης της επιτροπής:
[Πρακτικό Επιτροπής Ενστάσεων (Ιωάννου Δ.) -Ω9Π1465ΕΦ5-ΜΥΙ]
[Πρακτικό Επιτροπής Ενστάσεων (Πούλιου Αικ.) -6ΞΣΘ465ΕΦ5-Ρ0Ψ]

Επισυναπτόμενα αρχείαΜέγεθος
prosklisi_ekdilosis_endiaferontos_2016.doc301.5 KB
Πρακτικό αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΧΛΜ465ΕΦ5-9ΓΛ)531.93 KB
[Πρακτικό Επιτροπής Ενστάσεων (Ιωάννου Δ.) -ΑΔΑ: Ω9Π1465ΕΦ5-ΜΥΙ]293.73 KB
[Πρακτικό Επιτροπής Ενστάσεων (Πούλιου Αικ.) -ΑΔΑ: 6ΞΣΘ465ΕΦ5-Ρ0Ψ]283.8 KB