Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 100/1994 (Φ.Ε.Κ. 78 τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 20 του άρθρου 59 του Ν. 3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118/Α΄), η σύνθεση του Δ.Σ. του Κ.Ε.Γ. είναι πενταμελής (πέντε τακτικά και πέντε αναπληρωματικά μέλη).

Η πενταμελής σύνθεση του Δ.Σ. του ΚΕΓ (σύμφωνα με το ΦΕΚ τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 21/21.1.2015, στο οποίο περιλαμβάνεται η Υ.Α. αριθμ. 5667/Ζ1 για την Συγκρότηση του Δ.Σ. του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας) περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέλη

1.-Ιωάννης Καζάζης, Καθηγητής του Τμ. Φιλολογίας του Πανεπιστημίου ΑΠΘ [ως Πρόεδρος], με αναπληρωτή τον Δημήτριο Κουτσογιάννη, Επίκουρο Καθηγητή Τμήματος Φιλολογίας ΑΠΘ.
2.-Αντώνιος Ρεγκάκος, Καθηγητής του Τμ. Φιλολογίας του ΑΠΘ, Ακαδημαϊκός με αναπληρωτή τον Αιμίλιο Μαυρουδή, Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας του ΑΠΘ.
3.-Αικατερίνη Κόικα, εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ με αναπληρώτρια την Βασιλική Ζώτου.
4.-Γεώργιο Γιαννάκη, Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας του ΑΠΘ εκπρόσωπο του ΥΠΠΟ με αναπληρωτή τον Αθανάσιο Βαγενά, Καθηγητή του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ.
5.-Κωνσταντίνα Κοτταρίδη, Επίκ. Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς με αναπληρώτρια την Ψυχογιού Ευαγγελία, ΠΕ02, Σχολική Σύμβουλο, Προϊσταμένη Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιας.

Με την ίδια απόφαση Γραμματέας του Δ.Σ. του Κ.Ε.Γ. ορίζεται ο κ. Γεώργιος Βλάχος, νομικός, υπάλληλος του Κ.Ε.Γ.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Ε.Γ. και των αναπληρωτών τους είναι πενταετής.