ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (εφεξής: Κ.Ε.Γ.), ΝΠΙΔ του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με στόχο την ανταπόκριση στις απαιτήσεις των Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, τεκμηρίωσε, καθιέρωσε  και διατηρεί πλέον ένα σύστημα διαχείρισης των έργων, βελτιώνοντας διαρκώς την αποτελεσματικότητά του.

Κατά την ανάπτυξη του συστήματος και των εγχειριδίων διαδικασιών για τη Διαχειριστική Επάρκεια, το Κ.Ε.Γ. εντόπισε τις διεργασίες που χρειάζονται για την λειτουργία του συστήματος και την εφαρμογή τους στον προγραμματισμό, σχεδιασμό, ωρίμανση, υλοποίηση, παρακολούθηση και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων. Επίσης, καθόρισε κριτήρια και μεθόδους που χρειάζονται ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργικότητα και η αποτελεσματικότητα των διεργασιών αυτών.

Η Διαχειριστική Επάρκεια του  Κ.Ε.Γ. πιστοποιήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων το 2009.

Φορέας Πιστοποίησης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Κωδικός Πιστοποίησης: 12751/25-08-2009.