Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ/ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Εξώφυλλο: 

N. Aντωνοπούλου, A. Tσαγγαλίδης, M. Mουμτζή (επιμ.), Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ/ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, Θεσσαλονίκη 2000, σελ. 440

ISBN 960-7779-15-0

Περιέχονται 56 εισηγήσεις ειδικών επιστημόνων, οι οποίες καλύπτουν θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη διδασκαλία και την εκμάθηση της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης αλλά και ως μητρικής γλώσσας. Παρουσιάζονται προβλήματα, εμπειρίες, προτάσεις για λύση των προβλημάτων, αρχές, προοπτικές, κ.ά.

Τιμή: 7,00 € Εξαντλημένο