Μεθώνη Πιερίας Ι: Επιγραφές, χαράγματα και εμπορικά σύμβολα στη γεωμετρική και αρχαϊκή κεραμική από το ‘Υπόγειο’ της Μεθώνης Πιερίας στη Μακεδονία

Εξώφυλλο: 

(επιμ. Γ. Τζιφόπουλος)

Το σύνολο των 191 κεραμικών με επιγραφές, χαράγματα και εμπορικά σύμβολα προέρχεται από την ανασκαφή του «Υπογείου» της Μεθώνης Πιερίας, της αρχαιότερης σύμφωνα με την παράδοση αποικίας Ελλήνων από την Ερέτρια στον βορρά, και είναι μοναδικό για δύο λόγους: πρώτον, γιατί τα περισσότερα από τα αγγεία χρονολογούνται περίπου μεταξύ 730 και 690 π.Χ., εποχή από την οποία σώζονται ελάχιστα παραδείγματα ελληνικής γραφής. δεύτερον, γιατί στη Μακεδονία ενεπίγραφα ευρήματα, εγχάρακτα ή γραπτά, είναι εξαιρετικά σπάνια.

 

Η μαρτυρία των ενεπίγραφων κεραμικών της Μεθώνης είναι ανυπολόγιστης αξίας για τις κλασικές σπουδές και συμβάλλει καθοριστικά στις συζητήσεις σχετικά με:

• την ελληνική γλώσσα και τους Έλληνες στη Μακεδονία

• τον δεύτερο ελληνικό αποικισμό

• το εμπόριο της κεραμικής, ειδικότερα των πρώιμων εμπορικών αμφορέων

• τα «αλφάβητα» της Μεθώνης και την εμφάνιση του αλφαβήτου στην Ελλάδα

• τη διάλεκτο ή τις διαλέκτους της Μεθώνης

• τον αλφαβητισμό και την «εγγραμματοσύνη»

• τα εμπορικά, συμποτικά και άλλα περιβάλλοντα ανάπτυξης της γραφής

• τις απαρχές της λογοτεχνίας.

 

Στον τόμο παρουσιάζονται η ανασκαφή του «Υπογείου» της Μεθώνης και τα ενεπίγραφα ευρήματα και μελετώνται ζητήματα χρονολόγησης, προέλευσης, τυπολογίας και ερμηνείας της κεραμικής, με έμφαση στην πρώιμη ελληνική γραφή.

 

Ελεύθερη πρόσβαση στο βιβλίο στον ιστότοπο: Θετίμα: Αρχαίες ελληνικές διάλεκτοι

http://ancdialects.greeklanguage.gr/node/517

 

Ο τόμος εκδόθηκε στο πλαίσιο της Πράξης "Διάλεκτοι της Αρχαίας Ελληνικής με κομβική σημασία για τη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμικής παράδοσης – Έργο τεκμηρίωσης για την ενίσχυση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων Φιλολογίας των ΑΕΙ", η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους (ΕΣΠΑ 2007-2013)