Ανάλυση σχολικού λόγου (Τόμος Α' - Τόμος Β')

Εξώφυλλο: 

 

Δ. Κουτσογιάννης & Ι. Χατζηκυριάκου, Στ. Αντωνοπούλου, Β. Αδάμπα, Μ. Παυλίδου. Ανάλυση σχολικού λόγου. Η γλωσσική διδασκαλία σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμοΤόμοι Α-Β, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη, 2015.

Έκδοση εκτός εμπορίου. Ελεύθερη πρόσβαση: http://www.greeklanguage.gr/node/999

Το έργο εκδόθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α΄/βάθμια και Β΄/βάθμια εκπαίδευση» (MIS 296579), η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους (ΕΣΠΑ 2007-2013).

Πρόκειται για δίτομη έκδοση με διπλό στόχο: να διαμορφώσει ένα θεωρητικό και μεθοδολογικό πλαίσιο ανάλυσης του εκπαιδευτικού λόγου και, με βάση το πλαίσιο αυτό, να χαρτογραφήσει την κινητικότητα που αναδεικνύεται κατά τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε μια έντονα μεταβαλλόμενη περίοδο, όπως η σημερινή, τόσο σε επίπεδο τοπικό όσο και διεθνές. Σε αντίθεση με τις περισσότερες διεθνείς αναλύσεις σχολικού λόγου, το παρόν βιβλίο εστιάζει στην κατανόηση του εκπαιδευτικού γίγνεσθαι από μια διδακτική οπτική γωνία, που σημαίνει ότι οι διαπιστώσεις μπορούν να τροφοδοτήσουν τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και τη διδακτική καθημερινότητα.