Διαδρομές

Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής

Οι «Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής» είναι μια σειρά μαθημάτων επιμόρφωσης/κατάρτισης από απόσταση που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανάπτυξη επιπέδων πιστοποίησης της γνώσης της Ελληνικής γλώσσας ως Δεύτερης ή Ξένης – Πιστοποίηση Επάρκειας Ελληνομάθειας για Ομογενείς ή Αλλογενείς» και το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε μέσω του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης).
Τα μαθήματα απευθύνονται σε δασκάλους της ελληνικής ως ξένης γλώσσας εκτός Ελλάδας. Στόχος τους είναι να ενημερώσουν τους διδάσκοντες για τις εξελίξεις στον χώρο της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών, και ειδικότερα της ελληνικής, να τους οδηγήσουν στην απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων και διδακτικών ικανοτήτων που απαιτούνται για τη γλωσσική διδασκαλία.

Για περισσότερες πληροφορίες, συνδεθείτε με την ηλεκτρονική σελίδα:

http://elearning.greek-language.gr