Νέος ψηφιακός πόρος για τη Δημώδη Γραμματεία στις «Ψηφίδες για την ελληνική γλώσσα και τη διδασκαλία της»

Ένα νέο ψηφιακό περιβάλλον για τη Δημώδη Γραμματεία (από τον Διγενή Ακρίτη μέχρι την πτώση της Κρήτης) λειτουργεί πλέον στις Ψηφίδες για την ελληνική γλώσσα και τη διδασκαλία της. Η Δημώδης Γραμματεία αποκτά μια δική της ιστοσελίδα, στην οποία διατίθενται σε ψηφιακή, υπερκειμενική μορφή 76 κείμενα, από τα οποία 47 είναι ποιητικά και τα υπόλοιπα 31 κείμενα πεζογραφίας. Ανάμεσά τους εμβληματικά κείμενα της περιόδου από τον 12ο αιώνα έως την Άλωση (π.χ. οι ερωτικές μυθιστορίες της παλαιολόγειας περιόδου Βέλθανδρος και Χρυσάντζα, Ιμπέριος και Μαργαρώνα, Φλώριος και Πλάτζια Φλώρα, Λίβιστρος και Ροδάμνη, και θρήνοι, όπως το Ανακάλημα της Κωνσταντινόπολης), τα έργα της Κρητικής Αναγέννησης (όπως ο Ερωτόκριτος, η Ερωφίλη και Η Θυσία του Αβραάμ), και κείμενα του εκκλησιαστικού δημοτικισμού (π.χ. ο Θησαυρός του Δαμασκηνού Στουδίτου, και η Παλαιά τε και Νέα Διαθήκη του Ιωαννίκιου Καρτάνου). Καθένα από τα 76 αυτά έργα εμπλουτίζεται με αρχεία ήχου, εικόνας και βίντεο, που υπηρετούν τον πραγματολογικό, ιστορικό και γλωσσικό σχολιασμό του έργου. Πλαισιώνονται από εισαγωγική μελέτη, χάρτες και χρονολόγια απεικόνισης της γραμματειακής παραγωγής, καθώς και προτάσεις διδακτικής αξιοποίησης για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτή την περίοδο γίνεται η γλωσσική και φιλολογική επιμέλεια όλου του αναρτημένου υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο των δράσεων του Τμήματος Γλώσσας και Λογοτεχνίας του ΚΕΓ.

 

Το παραπάνω έργο του ΚΕΓ εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρηματικού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους (ΕΣΠΑ 2007-2013).