Ερευνητικά Προγράμματα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ

 • Ιστορία της ελληνικής γλώσσας: από τις αρχές έως την ύστερη αρχαιότητα.
 • A History of Ancient Greek: From the Beginnings to Late Antiquity (αναθεώρηση και αγγλική μετάφραση του τόμου Ιστορία της ελληνικής γλώσσας: από τις αρχές έως την ύστερη αρχαιότητα, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού).
 • «Ισχυρές» και «ασθενείς» γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Όψεις του γλωσσικού ηγεμονισμού. Στο πλαίσιο του προγράμματος διοργανώθηκαν:
  • Ομότιτλη προσυνεδριακή ημερίδα (25 Απριλίου 1996), τα πρακτικά της οποίας εκδόθηκαν την ίδια χρονιά
  • Ομότιτλο Διεθνές Συνέδριο (26-28 Μαρτίου 1997), τα πρακτικά του οποίου εκδόθηκαν το 1999
 • Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Γλωσσών, με χρηματοδότηση από τον ίδιο φορέα, το Τμήμα οργάνωσε τον Νοέμβριο του 2001 διεθνή συνάντηση εργασίας με θέμα: «Γλώσσα, κοινωνία, ιστορία: Τα Βαλκάνια»
 • Συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση γλωσσών Expolangues στο Παρίσι και στην Expolingua στο Βερολίνο (2008) σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων (Τμήμα Β΄) του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Το Τμήμα συμμετέχει στην έκθεση από το 1997 και διοργανώνει εκδήλωση, τα πρακτικά της οποίας εκδίδονται δίγλωσσα)
 • Στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία Ηλεκτρονικού Κόμβου για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (διάρκεια: 10/1997-6/2000), το Τμήμα συμμετείχε με τα ακόλουθα έργα:
  • Εγκυκλοπαιδικός οδηγός για τη γλώσσα
  • Λεξικό όρων
  • Λόγος και Κείμενο
 • Στο πλαίσιο της «Πύλης για την ελληνική γλώσσα και τη γλωσσική εκπαίδευση» το Τμήμα συμμετείχε παράγοντας ηλεκτρονικό υλικό υπό τον τίτλο «Η ελληνική γλώσσα». Συγκεκριμένα:
  • Θέματα Ιστορίας της ελληνικής γλώσσας σε πολυμεσική μορφή
  • Η ελληνική γλώσσα στην Ευρώπη
  • Οι νεοελληνικές διάλεκτοι
  • Ιστορίες της ελληνικής
  • Γραμματικές της νέας ελληνικής
  • Λεξικό γλωσσολογικών όρων
  • Βιβλιογραφία για την ελληνική γλώσσα και τη γλωσσική εκπαίδευση
 • Licht und Warme. Θέρμη και φως. Αφιερωματικός τόμος στη μνήμη του Α.-Φ. Χριστίδη

 

ΤΡΕΧΟΝΤΑ

 • Αξιοποίηση του αρχείου Δαυίδ Αντωνίου (Πρακτικά Συζητήσεων της Βουλής 1845-1997 για την ελληνική γλώσσα).
 • Σχεδιασμός του δεύτερου τόμου της «Ιστορίας της ελληνικής γλώσσας» (από την ύστερη αρχαιότητα κ.ε.)
 • «Γλώσσα και συναίσθημα»: Δημιουργία σωμάτων κειμένων
 • Αναθεώρηση του τόμου Ιστορία της ελληνικής γλώσσας: από τις αρχές έως την ύστερη αρχαιότητα
 • «Πύλη για την ελληνική γλώσσα και τη γλωσσική εκπαίδευση»: επέκταση και εμπλουτισμός