Αρχεία

  • Αρχείο του Σύγχρονου Νεοελληνικού-Αγγλικού Λεξικού του καθηγητή Δημητρίου Γεωργακά (2,5 εκατομμύρια δελτία με αποσπάσματα από όλο το φάσμα των χρήσεων της ελληνικής γλώσσας 1800-1985, Βιβλιοθήκη 7.000 τόμων εργασίας και το οριστικό χειρόγραφο του συνταγμένου τμήματος του Λεξικού – περ. 7.000 σελίδες)
  • Αρχείο της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας του καθηγητή Εμμανουήλ Κριαρά (750.000 δελτία με αποδελτιώσεις βυζαντινών κειμένων και νεότερων μελετών. Περιλαμβάνουν το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για τη σύνταξη των νέων λημμάτων του Λεξικού της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας αλλά και για τη σύνταξη των προσθηκών στα υπάρχοντα λήμματα)
  • Αρχείο Ελένης Κακουλίδη-Πάνου (περίπου 200 εκδομένα και ανέκδοτα πεζά κείμενα του 16ου αιώνα, βιβλιογραφία, αποδελτιωμένο γλωσσάρι 2.000 λημμάτων).