Ερμηνευτική Εγκύκλιος για το άρθρο 55 του Ν.3966/2011 (Α' 118)

Με το άρθρο 55 του Ν.3966/2011 (Α' 118), Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις, τέθηκαν όροι για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου των φορέων υλοποίησης έργων ΕΣΠΑ με εκπαιδευτικούς, δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς που εργάζονται σε φορείς του δημόσιου τομέα, για την παραγωγή εκπαιδευτικού, επιμορφωτικού ή επιστημονικού εργου, στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων του ΕΣΠΑ που αφορούν παρεμβάσεις στο χώρο της εκπαιδευσης, της έρευνας και της δια βίου μάθησης.

Σύμφωνα με τη διάταξη, στις συγχρηματοδοτούμενες πράξεις του ΕΣΠΑ που αφορούν παρεμβάσεις στο χώρο της εκπαίδευσης, της έρευνας και της δια βίου μάθησης, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης της πράξης, μπορεί να παρέχουν υπηρεσίες εκπαιδευτικοί και δημόσιοι υπάλληλοι και λειτουργοί, που εργάζονται σε φορείς του δημόσιου τομέα για την παραγωγή εκπαιδευτικού, επιμορφωτικού ή επιστημονικού έργου έναντι εύλογης αμοιβής, η οποία αντιστοιχεί στο είδος του έργου και στον απαιτούμενο χρόνο απασχόλησης. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες εκτελούνται σε χρόνο που δεν καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και είναι ανεξάρτητες από τα καθήκοντα της θέσης τους.

Αναμένεται κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που θα καθορίζει ανά είδος έργου το μέγιστο δυνατό χρόνο απασχόλησης κάθε δημοσίου υπαλλήλου σε κάθε συγχρηματοδοτούμενη πράξη της προηγούμενης παραγράφου και την ανώτατη ανά ώρα αμοιβή για κάθε είδος έργου.

Χρονοδιάγραμμα Νομοθετικής Ρύθμισης:

24.05.2011: Έκδοση σε ΦΕΚ του Ν.3966/2011 (Α' 118), Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις, τον οποίο μπορείτε να κατεβάσετε από το σύνδεσμο που ακολουθεί.

20.7.2011: Έκδοση Ερμηνευτικής Εγκυκλίου για το άρθρο 55 του Ν.3966/2011 (αρ. πρωτ. 1216/20.07.2011), την οποία μπορείτε να κατεβάσετε από το σύνδεσμο που ακολουθεί.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012:
--Επιβεβαίωση ανάρτησης απόφασης με ΑΔΑ: ΒΟΝΔ9-ΓΗΗ
Η απόφαση με θέμα: Παροχή υπηρεσιών για την παραγωγή εκπαιδευτικού, επιμορφωτικού ή επιστημονικού έργου από εκπαιδευτικούς και δημοσίους υπαλλήλους στην πράξη «Πιστοποίηση Ελληνομάθειας: Υποστήριξη και ποιοτική ανάδειξη της διδασκαλίας/εκμάθησης της Ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας» του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, με κωδικό ΟΠΣ 279365 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» έχει αναρτηθεί στη Σελίδα Ηλεκτρονικής Εφημερίδας της Κυβέρνησης ("Διαύγεια")
--Επιβεβαίωση ανάρτησης απόφασης με ΑΔΑ: ΒΟΝΔ9-ΤΗΖ
Η απόφαση με θέμα: Παροχή υπηρεσιών για την παραγωγή εκπαιδευτικού, επιμορφωτικού ή επιστημονικού έργου από εκπαιδευτικούς και δημοσίους υπαλλήλους στην πράξη «Διαμόρφωση Μεθοδολογίας Ψηφιακής Διαμόρφωσης των σχολικών βιβλίων και έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τα Γλωσσικά μαθήματα, Ψηφιακή Διαμόρφωση των σχολικών βιβλίων για τα Γλωσσικά Μαθήματα, Αναζήτηση και Προσαρμογή πρόσθετου Εκπαιδευτικού υλικού για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας» του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, με κωδικό ΟΠΣ 296442 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» έχει αναρτηθεί στη Σελίδα Ηλεκτρονικής Εφημερίδας της Κυβέρνησης ("Διαύγεια")
--Επιβεβαίωση ανάρτησης απόφασης με ΑΔΑ: ΒΟΝΔ9-Φ41
Η απόφαση με θέμα: Παροχή υπηρεσιών για την παραγωγή εκπαιδευτικού, επιμορφωτικού ή επιστημονικού έργου από εκπαιδευτικούς και δημοσίους υπαλλήλους στην πράξη «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α/βάθμια και Β/βάθμια εκπαίδευση» του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, με κωδικό ΟΠΣ 296579 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» έχει αναρτηθεί στη Σελίδα Ηλεκτρονικής Εφημερίδας της Κυβέρνησης ("Διαύγεια")

Οι Υπουργικές Αποφάσεις των ανωτέρω Πράξεων είναι διαθέσιμες στους συνδέσμους που ακολουθούν.

Κοινή Υπουργική Απόφαση: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

Επισυναπτόμενα αρχείαΜέγεθος
Νόμος 3966/2011 (Α' 118)496.4 KB
Ερμηνευτική Εγκύκλιος για το άρθρο 55 του Ν.3966/2011 (Α' 118)286.48 KB
Δημοσίευση ΥΑ για ΚΕΓ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως119.16 KB