Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη έως πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (κωδ. 62Υ) -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Στο πλαίσιο της Πράξης «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α΄/βάθμια και Β΄/βάθμια εκπαίδευση», το ΚΕΓ προτίθεται να απασχολήσει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με συμβάσεις ανάθεσης έργου, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: Aπό 18-05-2015 μέχρι και 27-05-2015.

Κατεβάστε τα συνημμένα έγγραφα, ανάλογα με τον κωδικό θέσης.

 

16-06-2015: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο Κ.Ε.Γ. εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.Γ. και στα κεντρικά γραφεία του φορέα στη Θεσσαλονίκη.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ: από 17-06-2015 έως και 19-06-2015.

Επισυναπτόμενα αρχείαΜέγεθος
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [κωδ. 62Υ]637.29 KB
Έντυπο Πρότασης Υποψηφιότητας993 KB
16-06-2015: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων372.38 KB