Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη έως μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (κωδ. 61-Τ) -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Στο πλαίσιο της Πράξης «Διαμόρφωση Μεθοδολογίας Ψηφιακής Διαμόρφωσης των σχολικών βιβλίων και έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τα Γλωσσικά μαθήματα, Ψηφιακή Διαμόρφωση των σχολικών βιβλίων για τα Γλωσσικά μαθήματα, Αναζήτηση και Προσαρμογή πρόσθετου Εκπαιδευτικού υλικού  για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας», το ΚΕΓ προτίθεται να απασχολήσει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με συμβάσεις ανάθεσης έργου, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: Aπό 04 Αυγούστου 2015 έως και 24 Αυγούστου 2015.

Κατεβάστε τα συνημμένα έγγραφα (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και Έντυπο Πρότασης Υποψηφιότητας, ανάλογα με τον κωδικό θέσης).

 

27-08-2015: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο Κ.Ε.Γ. εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.Γ. και στα κεντρικά γραφεία του φορέα στη Θεσσαλονίκη.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ: από 28-08-2015 έως και 01-09-2015.

Επισυναπτόμενα αρχείαΜέγεθος
Έντυπο Πρότασης Υποψηφιότητας993 KB
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος 61-Τ552.37 KB
27-08-2015: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων381.32 KB