Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη έως τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (κωδ. 62-Φ) -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Στο πλαίσιο της Πράξης «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α΄/βάθμια και Β΄/βάθμια εκπαίδευση», το ΚΕΓ προτίθεται να απασχολήσει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με συμβάσεις ανάθεσης έργου, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: Από 04 Αυγούστου 2015 έως και 24 Αυγούστου 2015.
Κατεβάστε τα συνημμένα έγγραφα (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και Έντυπο Πρότασης Υποψηφιότητας, ανάλογα με τον κωδικό θέσης).

 

27-08-2015: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο Κ.Ε.Γ. εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.Γ. και στα κεντρικά γραφεία του φορέα στη Θεσσαλονίκη.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ: από 28-08-2015 έως και 01-09-2015.

Επισυναπτόμενα αρχείαΜέγεθος
Έντυπο Πρότασης Υποψηφιότητας993 KB
Πρόσκληση Ενδιφέροντος 62-Φ586.69 KB
27-08-2015: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων478.42 KB