Ανάλυση σχολικού λόγου (ηλεκτρονικό αρχείο έντυπης έκδοσης)

   

Ανάλυση σχολικού λόγου. Η γλωσσική διδασκαλία σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο.

Δημήτρης Κουτσογιάννης & Ιωάννα Χατζηκυριάκου, Σταυρούλα Αντωνοπούλου,  Βασιλική Αδάμπα, Μαρία Παυλίδου, Τόμοι Α-Β, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη, 2015. 

 

[Έκδοση εκτός εμπορίου - με κλικ στον τίτλο έχετε πρόσβαση στο ηλεκτρονικό αρχείο]

Πρόκειται για δίτομη έκδοση με διπλό στόχο: να διαμορφώσει ένα θεωρητικό και μεθοδολογικό πλαίσιο ανάλυσης του εκπαιδευτικού λόγου και, με βάση το πλαίσιο αυτό, να χαρτογραφήσει την κινητικότητα που αναδεικνύεται κατά τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε μια έντονα μεταβαλλόμενη περίοδο, όπως η σημερινή, τόσο σε επίπεδο τοπικό όσο και διεθνές. Σε αντίθεση με τις περισσότερες διεθνείς αναλύσεις σχολικού λόγου, το παρόν βιβλίο εστιάζει στην κατανόηση του εκπαιδευτικού γίγνεσθαι από μια διδακτική οπτική γωνία, που σημαίνει ότι οι διαπιστώσεις μπορούν να τροφοδοτήσουν τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και τη διδακτική καθημερινότητα.

Η έκδοση στηρίζεται σε δεδομένα που συγκεντρώθηκαν τη διετία 2014-2015 στο πλαίσιο της Πράξης 62 του ΚΕΓ «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α΄/βάθμια και Β΄/βάθμια εκπαίδευση» (MIS 296579), η οποία υλοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους (ΕΣΠΑ 2007-2013).

Δείτε εδώ όλες τις σχετικές δράσεις του ΚΕΓ.