Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Β'θμια εκπ/ση & της Νεοελληνικής Γλώσσας-Λογοτεχνίας στην Α'θμια με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ

Περιλαμβάνονται δύο σχετικές μελέτες: 

α. Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: γενικό πλαίσιο και ιδιαιτερότητες (Δημήτρης Κουτσογιάννης, Μαρία Παυλίδου, Ιωάννα Χαλισιάνη).

β. Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: γενικό πλαίσιο και ιδιαιτερότητες (Βασίλης Κόμης, Κώστας Ντίνας).