Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας στη Β'θμια εκπ/ση με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ

Περιλαμβάνονται δύο σχετικές μελέτες:

α. Μέρος Ι: Τα βασικά εργαλεία των ΤΠΕ στη διδασκαλία της λογοτεχνίας και οι χρήσεις τους: περιβάλλοντα παραγωγής λόγου, λογισμικό παρουσίασης και διαδίκτυο (Παναγιώτης Παντζαρέλας)

β. Μέρος ΙΙ: Η λογοτεχνία στα νέα περιβάλλοντα των ΤΠΕ (Βενετία Αποστολίδου).