Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία της νεοελληνικής λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Περιλαμβάνεται μία μελέτη με δύο μέρη:

Μέρος Ι: Περιεχόμενο και γενικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών σεναρίων για το μάθημα της νεοελληνικής λογοτεχνίας (Μαρία Κελεπούρη)

Μέρος ΙΙ: Tα εκπαιδευτικά σενάρια στη διδασκαλία της λογοτεχνίας στο σχολείο (Ελένη Χοντολίδου).