Εκδόσεις (Πράξη 62-MIS 296579)

Οι παρακάτω εκδόσεις προέκυψαν από τα αποτελέσματα της Πράξης 62:

«Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α΄/βάθμια και Β΄/βάθμια εκπαίδευση» (MIS 296579), η οποία υλοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους (ΕΣΠΑ 2007-2013).

Οι τρεις εκδόσεις (σε 4 τόμους) που προέκυψαν με βάση τα αποτελέσματα της παραπάνω Πράξης  διατίθενται ελεύθερα σε ηλεκτρονική μορφή παρακάτω.

 

 

  

 

 

H έντυπη εκτός εμπορίου μορφή των εκδόσεων διατίθεται σε σχολεία, βιβλιοθήκες, εκπαιδευτικούς και θεσμικούς φορείς δωρεάν από τα γραφεία του ΚΕΓ στη Θεσσαλονίκη (Καραμαούνα 1, πλ. Σκρα, Καλαμαριά, 2ος όροφος, ώρες 9.30-14.30, πληροφορίες Θ. Σαρουγιαννίδης). Οι ενδιαφερόμενοι εκτός Θεσσαλονίκης μπορούν με δική τους ευθύνη και χρέωση να στείλουν courier για την παραλαβή (κατόπιν προ-συνεννόησης στα τηλ. 2313-331555 και 2313-331510, Μ. Ακριτίδου).