Φυλλάδια & υλικό ενημέρωσης

Εκδόσεις (Πράξη 62-MIS 296579)

Οι παρακάτω εκδόσεις προέκυψαν από τα αποτελέσματα της Πράξης 62:

«Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α΄/βάθμια και Β΄/βάθμια εκπαίδευση» (MIS 296579), η οποία υλοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους (ΕΣΠΑ 2007-2013).

Υλικό ενημέρωσης και προβολής

Παρακάτω είναι διαθέσιμο ενημερωτικό υλικό που εκπονήθηκε στο πλαίσιο των δύο Πράξεων του ΚΕΓ: 

Δημοσιεύσεις - Παρουσιάσεις

Εδώ μπορείτε να βρείτε παρουσιάσεις, εισηγήσεις, άρθρα και άλλο υλικό που εκπονήθηκε για τη συμμετοχή συνεργατών του ΚΕΓ σε επιμορφωτικές ημερίδες ή/και συνέδρια, στο πλαίσιο τω παρακάτω πράξεων

ΠΡΑΞΗ 61.«Διαμόρφωση Μεθοδολογίας Ψηφιακής Διαμόρφωσης των σχολικών βιβλίων και έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τα Γλωσσικά μαθήματα, Ψηφιακή Διαμόρφωση των σχολικών βιβλίων για τα Γλωσσικά μαθήματα, Αναζήτηση και Προσαρμογή πρόσθετου Εκπαιδευτικού υλικού  για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας» (MIS 296442),

Υλικό διημερίδων Πράξης 62

Εδώ μπορείτε να βρείτε συγκεντρωμένα το υλικό για τις δύο διημερίδες που διοργάνωσε το ΚΕΓ στο πλαίσιο της Πράξης «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής  Γλώσσας στην Α΄/βάθμια και Β΄/βάθμια εκπαίδευση» – ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ, στους άξονες προτεραιότητας 1-2-3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου