Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη & την εφαρμογή σεναρίων & εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (διαθεματικά)

Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη & την εφαρμογή σεναρίων & εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: για διαθεματικές διδακτικές πρακτικές, για ημι-τυπικές & άτυπες σχολικές πρακτικές, με διαδραστικούς πίνακες & φορητούς υπολογιστές.

Περιλαμβάνονται δύο μέρη:

Μέρος Ι: Μελέτη για τη διαθεματική προσέγγιση (Δ. Κουτσογιάννης)

Μέρος ΙΙ: Πλαίσιο σχεδιασμού διαθεματικών σεναρίων (Μ. Παυλίδου)