Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύμβαση έργου με επτά (7) Συνεργάτες [ΚΩΔ. 61] -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-

Στο πλαίσιο της Πράξης «Διαμόρφωση Μεθοδολογίας Ψηφιακής Διαμόρφωσης των σχολικών βιβλίων και έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τα Γλωσσικά μαθήματα, Ψηφιακή Διαμόρφωση των σχολικών βιβλίων για τα Γλωσσικά μαθήματα, Αναζήτηση και Προσαρμογή πρόσθετου Εκπαιδευτικού υλικού  για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας» –ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ, στους άξονες προτεραιότητας 1-2-3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», το ΚΕΓ προτίθεται να απασχολήσει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με συμβάσεις ανάθεσης έργου, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Πρόχειρος διαγωνισμός για την μίσθωση ξενοδοχείου [ΚΩΔ. 54]

Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη  τιμή, για τη μίσθωση Ξενοδοχείου (διαμονή–αίθουσες–εξοπλισμός–επισιτιστικά) που θα χρησιμοποιηθεί για τη φιλοξενία της "Συνάντησης Εργασίας για την Ελληνική Γλώσσα και τη Γλωσσική Εκπαίδευση".

Προθεσμία υποβολής προσφορών: μέχρι και την Τετάρτη 05.05.2010.

Συντάχθηκε 21/04/2010

Έληξε

Επισυνάπτεται το σχετικό αρχείο.

Πρόχειρος διαγωνισμός για την μαγνητοφώνηση και απομαγνητοφώνηση πρακτικών [ΚΩΔ. 54]

Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για εξεύρεση εταιρείας που θα αναλάβει τη ηλεκτρονική καταγραφή/μαγνητοφώνηση και απομαγνητοφώνηση πρακτικών των συζητήσεων και ομιλιών κατά τη διάρκεια της "Συνάντησης Εργασίας για την Ελληνική Γλώσσα και τη Γλωσσική Εκπαίδευση".

Προθεσμία υποβολής προσφορών: μέχρι και την Δευτέρα 31/05/2010.

Επισυνάπτεται το σχετικό αρχείο.

Συντάχθηκε 21/04/2010

Έληξε