Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύμβαση έργου με δύο (2) Συνεργάτες [ΚΩΔ. 84Β] -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-

Στο πλαίσιο της Πράξης «Διάλεκτοι της Αρχαίας Ελληνικής με κομβική ιστορική σημασία για τη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμικής παράδοσης - Έργο τεκμηρίωσης για την ενίσχυση των προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων φιλολογίας των ΑΕΙ» –ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ, στους άξονες προτεραιότητας 1-2-3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", το ΚΕΓ προτίθεται να απασχολήσει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με συμβάσεις ανάθεσης έργου, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύμβαση έργου με δεκατρείς (13) Συνεργάτες [ΚΩΔ. 62Η] -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-

Στο πλαίσιο της Πράξης «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α΄/βάθμια και Β΄/βάθμια εκπαίδευση», το ΚΕΓ προτίθεται να απασχολήσει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με συμβάσεις ανάθεσης έργου, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Aπό 30 Μαρτίου 2011 μέχρι και 13 Απριλίου 2011. -ΕΛΗΞΕ-

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (αρ. Διακήρυξης 02/2011) -ΕΛΗΞΕ-

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (αρ. Διακήρυξης 02/2011)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύμβαση έργου με δεκαέξι (16) Συνεργάτες [ΚΩΔ. 54Θ] -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-

Στο πλαίσιο της Πράξης «Πιστοποίηση ελληνομάθειας: Υποστήριξη και ποιοτική ανάδειξη της διδασκαλίας/εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας», το ΚΕΓ προτίθεται να απασχολήσει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με συμβάσεις ανάθεσης έργου, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Aπό 09 Μαρτίου 2011 μέχρι και 23 Μαρτίου 2011. -ΕΛΗΞΕ-

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (αρ. Διακήρυξης 01/2011) -ΕΛΗΞΕ-

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (αρ. Διακήρυξης 01/2011)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύμβαση έργου με είκοσι (20) Συνεργάτες [ΚΩΔ. 62Ζ] -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-

Στο πλαίσιο της Πράξης «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α΄/βάθμια και Β΄/βάθμια εκπαίδευση», το ΚΕΓ προτίθεται να απασχολήσει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με συμβάσεις ανάθεσης έργου, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύμβαση έργου με δεκατέσσερις (14) Συνεργάτες [ΚΩΔ. 62ΣΤ] -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-

Στο πλαίσιο της Πράξης «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α΄/βάθμια και Β΄/βάθμια εκπαίδευση», το ΚΕΓ προτίθεται να απασχολήσει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με συμβάσεις ανάθεσης έργου, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύμβαση έργου με τριάντα εννιά (39) Συνεργάτες [ΚΩΔ. 62ε] -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-

Στο πλαίσιο της Πράξης «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α΄/βάθμια και Β΄/βάθμια εκπαίδευση», το ΚΕΓ προτίθεται να απασχολήσει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με συμβάσεις ανάθεσης έργου, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύμβαση έργου με έξι (6) Συνεργάτες [ΚΩΔ. 61η] -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-

Στο πλαίσιο της Πράξης «Διαμόρφωση Μεθοδολογίας Ψηφιακής Διαμόρφωσης των σχολικών βιβλίων και έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τα Γλωσσικά μαθήματα, Ψηφιακή Διαμόρφωση των σχολικών βιβλίων για τα Γλωσσικά μαθήματα, Αναζήτηση και Προσαρμογή πρόσθετου Εκπαιδευτικού υλικού  για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας», το ΚΕΓ προτίθεται να απασχολήσει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με συμβάσεις ανάθεσης έργου, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κωδικό 54Η

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Λόγω των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κωδικό 54Η ( http://www.greeklanguage.gr/node/691) μέχρι και τις 12 Ιανουαρίου 2011.

Επομένως, όπου στην ανωτέρω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναγράφεται ως καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων η 07.01.2011, η ημερομηνία αυτή παύει να ισχύει.