ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Πράξη: MIS 279365) (αριθμ. Διακήρυξης 05/2011)

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διενεργεί Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την "Τεχνική Υλοποίηση του έργου: Πιστοποίηση Ελληνομάθειας – Υποστήριξη και Ποιοτική Ανάδειξη της Διδασκαλίας / Εκμάθησης της Ελληνικής ως Ξένης / Δεύτερης Γλώσσας " στο πλαίσιο της Πράξης "Πιστοποίηση ελληνομάθειας: Υποστήριξη και ποιοτική ανάδειξη της διδασκαλίας/εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας" (MIS 279365) (αριθμ. Διακήρυξης 05/2011).

 
1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Διενέργεια Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (Πράξη: MIS 296579) (αριθμ. Διακήρυξης 04/2011)

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Καραμαούνα 1 – Πλατεία Σκρα, 55132 Καλαμαριά Θεσσαλονίκης) διενεργεί Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την Υλοποίηση δράσεων τεχνικού περιεχομένου του έργου: Διαμόρφωση Μεθοδολογίας Εκπαιδευτικών Σεναρίων Βασισμένων σε ΤΠΕ και Δημιουργία Εκπαιδευτικών Σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (MIS: 296579) (αριθμ. Διακήρυξης 04/2011).

1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Καραμαούνα 1 – Πλατεία Σκρα, 55132 Καλαμαριά Θεσσαλονίκης).

Διενέργεια Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (Πράξη: MIS 296442) (αριθμ. Διακήρυξης 03/2011)

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Καραμαούνα 1 – Πλατεία Σκρα, 55132 Καλαμαριά Θεσσαλονίκης) διενεργεί Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την «Υλοποίηση δράσεων τεχνικού περιεχομένου για τις ανάγκες της Πράξης: Διαμόρφωση Μεθοδολογίας Ψηφιακής Διαμόρφωσης των σχολικών βιβλίων και έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τα Γλωσσικά μαθήματα, Ψηφιακή Διαμόρφωση των σχολικών βιβλίων για τα Γλωσσικά μαθήματα, Αναζήτηση και Προσαρμογή πρόσθετου Εκπαιδευτικού υλικού για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας» (MIS 296442) (αριθμ. Διακήρυξης 03/2011).

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύμβαση έργου με έναν (1) Συνεργάτη [ΚΩΔ. 84Γ] -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Στο πλαίσιο της Πράξης «Διάλεκτοι της Αρχαίας Ελληνικής με κομβική ιστορική σημασία για τη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμικής παράδοσης - Έργο τεκμηρίωσης για την ενίσχυση των προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων φιλολογίας των ΑΕΙ» –ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ, στους άξονες προτεραιότητας 1-2-3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", το ΚΕΓ προτίθεται να απασχολήσει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με συμβάσεις ανάθεσης έργου, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Ερμηνευτική Εγκύκλιος για το άρθρο 55 του Ν.3966/2011 (Α' 118)

Με το άρθρο 55 του Ν.3966/2011 (Α' 118), Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις, τέθηκαν όροι για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου των φορέων υλοποίησης έργων ΕΣΠΑ με εκπαιδευτικούς, δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς που εργάζονται σε φορείς του δημόσιου τομέα, για την παραγωγή εκπαιδευτικού, επιμορφωτικού ή επιστημονικού εργου, στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων του ΕΣΠΑ που αφορούν παρεμβάσεις στο χώρο της εκπαιδευσης,

Θέση Διαχειριστή Συστήματος/Προγραμματιστή

 

Από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ζητείται Διαχειριστής Συστήματος/Προγραμματιστής. Θα εκτιμηθούν γνώσεις:

Βάσης δεδομένων MS SQL Server, MySQL, Oracle, λειτουργικών συστημάτων Windows Server 2003, 2008, Linux Server, δικτύων & διαχείρισης, γλώσσες προγραμματισμού VB.NET, C#.NET, Java, web development (PHP, MySQL, HTML, CSS, XML/XSL, AJAX, JavaScript, JQuery), Learning-Content Management Systems (Drupal, Joomla, Moodle κ.τ.λ.).

Βιογραφικά-πληροφορίες: Χρήστος Άνδρας, τηλ. επικοιν. 2310459106

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύμβαση έργου με δύο (2) Συνεργάτες [ΚΩΔ. 62Ι] -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Στο πλαίσιο της Πράξης «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α΄/βάθμια και Β΄/βάθμια εκπαίδευση», το ΚΕΓ προτίθεται να απασχολήσει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με συμβάσεις ανάθεσης έργου, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Aπό 20 Ιουλίου 2011 μέχρι και 03 Αυγούστου 2011.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύμβαση έργου με έναν (1) Συνεργάτη [ΚΩΔ. 62Θ] -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-

Στο πλαίσιο της Πράξης «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α΄/βάθμια και Β΄/βάθμια εκπαίδευση», το ΚΕΓ προτίθεται να απασχολήσει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με συμβάσεις ανάθεσης έργου, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύμβαση έργου με οκτώ (8) Συνεργάτες [ΚΩΔ. 61I] -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-

Στο πλαίσιο της Πράξης «Διαμόρφωση Μεθοδολογίας Ψηφιακής Διαμόρφωσης των σχολικών βιβλίων και έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τα Γλωσσικά μαθήματα, Ψηφιακή Διαμόρφωση των σχολικών βιβλίων για τα Γλωσσικά μαθήματα, Αναζήτηση και Προσαρμογή πρόσθετου Εκπαιδευτικού υλικού  για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας», το ΚΕΓ προτίθεται να απασχολήσει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με συμβάσεις ανάθεσης έργου, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύμβαση έργου με δύο (2) Συνεργάτες [ΚΩΔ. 61Θ] - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-

Στο πλαίσιο της Πράξης «Διαμόρφωση Μεθοδολογίας Ψηφιακής Διαμόρφωσης των σχολικών βιβλίων και έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τα Γλωσσικά μαθήματα, Ψηφιακή Διαμόρφωση των σχολικών βιβλίων για τα Γλωσσικά μαθήματα, Αναζήτηση και Προσαρμογή πρόσθετου Εκπαιδευτικού υλικού  για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας», το ΚΕΓ προτίθεται να απασχολήσει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με συμβάσεις ανάθεσης έργου, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.