Ανακοίνωση για το Μητρώο Διορθωτών-Βαθμολογητών για τις ανάγκες των Εξετάσεων Πιστοποίησης της Ελληνομάθειας

Ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (της 21ης Ιανουαρίου 2014), ανακοινώνεται η ακόλουθη απόφαση σχετικά με την κατάρτιση του μητρώου διορθωτών-βαθμολογητών για την κατάρτιση Πινάκων Εξειδικευμένων Συνεργατών, προκειμένου να συμμετάσχουν σε προσεχείς διαδικασίες των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που διεξάγονται στα επίπεδα Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1 και Γ2 (ΠΔ 60/2010, ΦΕΚ Α' 98).

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (Πράξη: MIS 296442) (αρ. διακήρυξης 02/2014)

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Διαμόρφωση Μεθοδολογίας Ψηφιακής Διαμόρφωσης των σχολικών βιβλίων και έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τα Γλωσσικά μαθήματα, Ψηφιακή Διαμόρφωση των σχολικών βιβλίων για τα Γλωσσικά μαθήματα, Αναζήτηση και Προσαρμογή πρόσθετου Εκπαιδευτικού υλικού  για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας», προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για τις ανάγκες της Πράξης και με κριτήριο κατακύρωσης για την επιλογή Αναδόχου την χαμηλότερη τιμή.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη έως δεκαπέντε (15) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (κωδ. 54Π)

Στο πλαίσιο της Πράξης «Πιστοποίηση ελληνομάθειας: Υποστήριξη και ποιοτική ανάδειξη της διδασκαλίας/εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας», το ΚΕΓ προτίθεται να απασχολήσει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με συμβάσεις ανάθεσης έργου, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: Aπό 27 Μαρτίου 2014 μέχρι και 07 Απριλίου 2014.

Κατεβάστε τα συνημμένα έγγραφα, ανάλογα με τον κωδικό θέσης.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη έως είκοσι (20) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (κωδ. 62Ο) -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Στο πλαίσιο της Πράξης «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α΄/βάθμια και Β΄/βάθμια εκπαίδευση», το ΚΕΓ προτίθεται να απασχολήσει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με συμβάσεις ανάθεσης έργου, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: Aπό 26 Μαρτίου 2014 μέχρι και 04 Απριλίου 2014.

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (Πράξη: MIS 279365) (αρ. διακήρυξης 01/2014)

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Πιστοποίηση ελληνομάθειας: Υποστήριξη και ποιοτική ανάδειξη της διδασκαλίας/εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας», προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών γραφείου για τις ανάγκες της Πράξης και με κριτήριο κατακύρωσης για την επιλογή Αναδόχου την χαμηλότερη τιμή.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη έως μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (κωδ. 84Η) -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Στο πλαίσιο της Πράξης «Διάλεκτοι της Αρχαίας Ελληνικής με κομβική ιστορική σημασία για τη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμικής παράδοσης - Έργο τεκμηρίωσης για την ενίσχυση των προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων φιλολογίας των ΑΕΙ», το ΚΕΓ προτίθεται να απασχολήσει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με συμβάσεις ανάθεσης έργου, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

 

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Μητρώο Διορθωτών-Βαθμολογητών για τις ανάγκες των Εξετάσεων Πιστοποίησης της Ελληνομάθειας

Ανακοινώνεται ότι από την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2014 μέχρι και την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2014 θα υποβάλλονται αιτήσεις υποψηφίων διορθωτών-βαθμολογητών για την κατάρτιση Πινάκων Εξειδικευμένων Συνεργατών, προκειμένου να συμμετάσχουν σε προσεχείς διαδικασίες των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που διεξάγονται στα επίπεδα Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1 και Γ2 (ΠΔ 60/2010, ΦΕΚ Α' 98). Το ΚΕΓ θα εμπλουτίσει το υπάρχον μητρώο διορθωτών-βαθμολογητών κατά 50 άτομα.

Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (Πράξη: MIS 279365) (αρ. διακήρυξης 07/2013)

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Πιστοποίηση ελληνομάθειας: Υποστήριξη και ποιοτική ανάδειξη της διδασκαλίας/εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας», επαναπροκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την εκτύπωση ενημερωτικού και διαφημιστικού για τις ανάγκες της Πράξης και με κριτήριο κατακύρωσης για την επιλογή Αναδόχου την χαμηλότερη τιμή.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη έως έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (κωδ. 62Ξ) -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Στο πλαίσιο της Πράξης «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α΄/βάθμια και Β΄/βάθμια εκπαίδευση», το ΚΕΓ προτίθεται να απασχολήσει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με συμβάσεις ανάθεσης έργου, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.