Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη έως πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (κωδ. 62Υ) -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Στο πλαίσιο της Πράξης «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α΄/βάθμια και Β΄/βάθμια εκπαίδευση», το ΚΕΓ προτίθεται να απασχολήσει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με συμβάσεις ανάθεσης έργου, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: Aπό 18-05-2015 μέχρι και 27-05-2015.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (κωδ. πρόσκλησης: A-1/ΥΠΕΣ)

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, ΝΠΙΔ του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι ανάδοχος και υπεύθυνος φορέας υλοποίησης του Έργου 1.3.γ/13: «Συγγραφή βιβλίου και δημιουργία εκπαιδευτικής ηλεκτρονικής εφαρμογής με στόχο την προετοιμασία των πολιτών τρίτων χωρών (π.τ.χ.) που αιτούνται την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση» στο πλαίσιο της Δράσης 1.3/13: «Εκπαίδευση και επιμόρφωση των νομίμως διαμενόντων π.τ.χ.»

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (Πράξη: MIS 302561) (αρ. διακήρυξης 06/2015-ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΕΣ & ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ])

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Διάλεκτοι της Αρχαίας Ελληνικής με κομβική ιστορική σημασία για τη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμικής παράδοσης - Έργο τεκμηρίωσης για την ενίσχυση των προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων φιλολογίας των ΑΕΙ», προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό [ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ] για τις ανάγκες της Πράξης και με κριτήριο κατακύρωσης για την επιλογή Αναδόχου την χαμηλότερη τιμή.

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (Πράξη: MIS 279365) (αρ. διακήρυξης 05/2015-ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΙΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΟΥ)

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Πιστοποίηση ελληνομάθειας: Υποστήριξη και ποιοτική ανάδειξη της διδασκαλίας/εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας», προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό [ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΗΜΕΡΙΔΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ] για τις ανάγκες της Πράξης και με κριτήριο κατακύρωσης για την επιλογή Αναδόχου την χαμηλότερη τιμή.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη έως οκτώ (8) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (κωδ. 54Σ) -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Στο πλαίσιο της Πράξης «Πιστοποίηση ελληνομάθειας: Υποστήριξη και ποιοτική ανάδειξη της διδασκαλίας/εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας», το ΚΕΓ προτίθεται να απασχολήσει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με συμβάσεις ανάθεσης έργου, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: Aπό 16-03-2015 μέχρι και 26-03-2015.

Κατεβάστε τα συνημμένα έγγραφα, ανάλογα με τον κωδικό θέσης.

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (Πράξη: MIS 279365) (αρ. διακήρυξης 04/2015-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ)

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Πιστοποίηση ελληνομάθειας: Υποστήριξη και ποιοτική ανάδειξη της διδασκαλίας/εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας», προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ] για τις ανάγκες της Πράξης και με κριτήριο κατακύρωσης για την επιλογή Αναδόχου την χαμηλότερη τιμή.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
17-03-2015, ώρα 15:00.

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (Πράξη: MIS 296579) (αρ. διακήρυξης 01/2015-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ)

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α΄/βάθμια και Β΄/βάθμια εκπαίδευση», προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ] για τις ανάγκες της Πράξης και με κριτήριο κατακύρωσης για την επιλογή Αναδόχου την χαμηλότερη τιμή.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (Πράξη: MIS 296579) (αρ. διακήρυξης 03/2015-Διημερίδες)

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α΄/βάθμια και Β΄/βάθμια εκπαίδευση», προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό [2 ΔΙΗΜΕΡΙΔΕΣ] για τις ανάγκες της Πράξης και με κριτήριο κατακύρωσης για την επιλογή Αναδόχου την χαμηλότερη τιμή.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (Πράξη: MIS 296579) (αρ. διακήρυξης 02/2015-Εκτυπωτικές εργασίες)

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α΄/βάθμια και Β΄/βάθμια εκπαίδευση», προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό [ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ] για τις ανάγκες της Πράξης και με κριτήριο κατακύρωσης για την επιλογή Αναδόχου την χαμηλότερη τιμή.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη έως τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (κωδ. 61-Σ) -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Στο πλαίσιο της Πράξης «Διαμόρφωση Μεθοδολογίας Ψηφιακής Διαμόρφωσης των σχολικών βιβλίων και έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τα Γλωσσικά μαθήματα, Ψηφιακή Διαμόρφωση των σχολικών βιβλίων για τα Γλωσσικά μαθήματα, Αναζήτηση και Προσαρμογή πρόσθετου Εκπαιδευτικού υλικού  για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας», το ΚΕΓ προτίθεται να απασχολήσει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με συμβάσεις ανάθεσης έργου, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.